Shuji Moriichi

Shoji Moriichi is a member of First Mennonite Church in Iowa City, Iowa.